ยินดีต้อนรับ

สถาบันนิติเวชวิทยา มีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้ทันกับความต้องการเทคโนโลยีทาง นิติเวชศาสตร์ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกระบวนการยุติธรรม ในการป้องกันและตรวจจับการกระทำผิดต่อร่างกายและชีวิต

  • header1.jpg
  • header2.jpg
  • header3.jpg

Contact&Map

Institute of Forensic Medicine  
Address : 492/1 Henry-Dunant Rd. Wangmai Patumwan Bangkok 10330 Thailand
Telephone
Map

 

ข่าวที่เกี่ยวกับนิติเวช

ขอแสดงความยินดี กับกลุ่มงานพิษวิทยาและกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตาม...

More...

You are here:

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

ความเป็นมาของมูลนิธิ...

สถาบันนิติเวชวิทยา เป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย ในการตรวจศพเพื่อหาสาเหตุการตาย ของคนทุกระดับชั้นที่เสียชีวิตในราชอาณาจักร โดยผิดธรรมชาติ หรือไม่ทราบสาเหตุ เพื่อให้สามารถจับผู้กระทำผิดหรือช่วยหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อหาวิธีป้องกันต่อไป หรือเป็นการพิสูจน์บุคคล ในกรณีที่เกิดเหตุวินาศภัยที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก หรือสภาพศพเปลี่ยนไปมากจากการเน่าหรือถูกทำลายเพื่ออำพรางคดี

ในปีหนึ่งหนึ่ง สถาบันนิติเวชวิทยาต้องรับศพเข้าทำการตรวจจากทั่วประเทศนับหมื่นราย ในจำนวนนี้ บางรายเป็นผู้ขัดสนยากไร้ไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อโลงใส่ศพ ไม่มีเงินฉีดยากันศพเน่า หรือเสียค่าธรรมเนียมการผ่าศพและจ้างรถเพื่อนำศพไปวัด บางครั้งก็ไม่มีเงินเป็นค่าเดินทางมารับศพหรือเพื่อยืนยันชื่อศพ ทำให้เกิดศพไม่มีญาติจำนวนมาก สถาบันฯจึงเชิญชวนผู้มีเมตตาจิตบริจาคโลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในการทำศพให้ด้วย

นอกจากนี้ สถาบันฯยังรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนการตรวจสิ่งเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท เพื่อช่วยในการปราบปรามปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งการตรวจเหล่านี้เป็นการตรวจที่มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

สถาบันฯยังเป็นแหล่งศึกษาให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาประชาชนผู้สนใจ จำนวนมาก โดยเฉพาะเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม สถาบันฯ จึงสนับสนุนให้บุคลากรติดตามความรู้ในแขนงต่างๆมาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ เพื่อบริการแก่ประชาชนและกระบวนการยุติธรรม ในขณะที่มีงบประมาณจำกัด ในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยาจึงถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงานรับบริจาคจากผู้มีจิตกุศลให้แก่ผู้ยากไร้ หรือศพไร้ญาติ ให้ได้รับการดูแลได้รับโลงใส่ศพได้ทีการทำบุญตามประเพณีเมื่อเสียชีวิตให้สม ศักดิ์ศรีมนุษย์ และเป็นช่องทางให้ผู้ต้องการสนับสนุนงานด้านนิติเวชวิทยาให้ก้าวหน้า มีส่วนเอื้อประโยชน์ต่อสังคมไทย สนับสนุนการจัดหาเครื่องมือ การพัฒนาต่างๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถบริการประชาชนและสังคมโดยรวมสืบเนื่องต่อไปด้วยดี

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

  • สงเคราะห์และดำเนินการต่อศพไม่มีญาติและศพที่ยากไร้ 
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของทางสถาบันฯ 
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอบรม การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์นิติเวชศาสตร์และวิทยาการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
  • ส่งเสริมสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
  • ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ 
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองใด

IFM Service

Promedical

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการในด้านต่้าง ๆ ดังต่อไปนี้

มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา

Promedical

มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยาจึงถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานประสานงาน

รับบริจาค จากผู้มีจิตกุศลให้แก่ผู้ยากไร้ หรือศพไร้ญาติ ให้ได้รับการดูแล

บทความล่าสุด

** ความสามัคคี **

“ความสามัคคีนั้น อาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน ความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่ 

เป็นสังคมย่อมต้องมีความขัดแย้งกัน ความคิดต่างกัน ซึ่งไม่เสียหาย แต่อยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชา

และความปรองดองด้วยการใช้ปัญญา การแย้งต่าง ๆ ย่อมเป็นประโยชน์ หากมีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกัน 

รากฐานของความคิดนั้นคือ แต่ละคนจะต้องทำให้บ้านเมืองมีความมีความเป็นปึกแผ่น”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ มีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๗

งานพิษวิทยา

Promedical

คู่มือการเก็บตัวอย่างและส่งตรวจของกลุ่มงานพิษวิทยา [อ่านต่อ]

งานนิติพยาธิ

Promedical

ทำหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ  [บทความทั้งหมด]

งานตรวจเลือดชีวเคมีและเขม่าดินปืน

Promedical

คู่มือการเก็บและนำสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการของกลุ่มงาน...[อ่านต่อ]

งานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

ภาพถ่ายทางการแพทย์

Promedical

งานถ่ายภาพ เพื่อตรวจพิสูจน์ทราบทางนิติเวช และเพื่อเป็นหลักฐานในชั้นศาล โดยน้นความถูกต้องตามสรีระ [อ่านต่อ]

กลุ่มงานพิเศษ

Promedical

ทำหน้าที่ดูแลรักษาสถานที่พบศพและสภาพศพ เป็นศูนย์รวมข่าวและรับแจ้งเหตุ ประสานงานกำกับดูแลการเก็บศพ