บทความนิติ

  • Print

รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการ 60 ปี นิติเวชตำรวจ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556

ณ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

ลำดับ

หน่วยงาน

ยศ            ชื่อ          สกุล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

1

นายแพทย์ (สบ 6) รพ.ตร.

พล.ต.ต.วิฑูรย์              นิติวรางกูร

 

 

2

ผบก.ประจำ รพ.ตร.

พล.ต.ต.หญิง ณุตตมา     ชวาลเวชกุล

 

 

3

นายแพทย์ (สบ 6) รพ.ตร.

พล.ต.ต.ทรงชัย             สิมะโรจน์

 

 

4

พตร. ทันตแพทย์ (สบ 6) รพ.ตร.

พล.ต.ต.กษพล              กองเกียรติกุล